Contacte Port Olímpic Barcelona

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través del present avís, “Port Olímpic de Barcelona, S.A.” (en endavant “POBASA”), informa els usuaris de la Web www.portolimpic.es, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d´aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “POBASA” es dades personals que els són sol•licitats motivat per la sol•licitud d´informació o per a la contractació dels diversos productes i serveis que s’ofereixen relacionats amb la navegació i l’oferta de serveis d’amarrador.

Excepte que específicament s´estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “POBASA” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l´usuari, o bé denegar el servei concret sol•licitat. Totes les dades facilitades per l´usuari/interessat seran tractats atenent a les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació del responsable: “Port Olímpic de Barcelona, S.A.”, amb domicili a Edifici de Capitania s/n del Port Olímpic de Barcelona, 08005, Barcelona amb número de C.I.F.: A 59026120. Correu electrònic de contacte portolimpic@pobasa.es.

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractats amb les següents finalitats:

- Donar resposta a les peticions realitzades per l´interessat.
- Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir.
- Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.
- Comunicacions comercials relatives als nostres béns i serveis.
- Altres comunicacions de diversa naturalesa que no siguin incompatibles.

També podran tractar-se dades amb les següents finalitats:

- Videovigilància.
- Control d’accessos a les diferents instal•lacions del Port.
- Control d’accessos de vehicles.
< - Control d’accessos d’embarcacions, per mar i/o terra.
- Prevenció de riscos

Totes les dades seran conservats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, i una vegada transcorregut aquest termini seran suprimides. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l´atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d´aquestes.

En l´actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l´elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personals. En el cas en què en un futur s´anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament:

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè. de forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se li informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.
Podrà revocar aquest consentiment a qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

Destinataris, cessions i transferències de dades:

Les seves dades no seran cedides tret quan siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.
Igualment, les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per a les mateixes finalitats, tret que vostè ens autoritzi expressament.
Drets dels interessats: Podrà exercitar a qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a Edifici de Capitania s/n del Port Olímpic de Barcelona, 08005, Barcelona; o mitjançant correu electrònic a portolimpic@pobasa.es o a través del formulari web www.portolimpic.es /drets. La sol•licitud haurà de contenir el nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l´interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol•licitud, domicili a l´efecte de notificacions, data i signatura del sol•licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol•licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

L´interessat tindrà els següents drets en relació a les dades personals:

Dret d´accés:
Tindrà dret a conèixer si el responsable està tractant dades que li concerneixen, quines dades està tractant mitjançant obtenció de còpia dels mateixos, així com a obtenir la següent informació relativa als mateixos: Finalitats del tractament; categories de les dades tractades; destinataris de les dades, especialment quan aquests se situïn en altres estats; termini de conservació de les dades o criteris de conservació; existència de decisions automatitzades, inclosa l´elaboració de perfils, així com les conseqüències per al titular de les dades; els altres drets que té l´interessat; el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control; i quan les dades no s´hagin obtingut directament de l´interessat, origen dels mateixos.
Així mateix, en cas d´existir una transferència internacional de dades, l´interessat tindrà dret a conèixer les garanties adoptades relatives a aquesta transferència.

Dret de rectificació: Atenent al principi d´exactitud i veracitat de les dades personals, el titular tindrà dret a tot moment a rectificar o completar dades inexactes o falsos.

Dret de supressió: L´interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable la supressió de les dades personals que li concerneixen, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les següents causes: Quan les dades recaptades ja no siguin necessaris per a les finalitats per la qual van ser tractats; quan es retiri el consentiment per part de l´interessat o quan s´oposi al seu tractament i no concorri cap altra justificació per part del responsable per mantenir les dades; quan les dades hagin estat tractats de forma il•lícita; o quan hagin de suprimir-se en virtut d´una obligació legal.
En el supòsit de fet que el responsable hagi fet públic les dades personals, aquest adoptarà les mesures raonables per informar als tercers responsables que estiguessin tractant aquestes dades, la sol•licitud del titular de supressió.

Dret a la limitació del tractament: Tindrà dret a obtenir del responsable la limitació del tractament de les dades personals quan es donin alguna de les següents circumstàncies: S´hagin impugnat l´exactitud de les dades personals, durant el terme que permeti al responsable verificar l´exactitud dels mateixos; quan hi hagi un tractament il•lícit, però l´interessat s´oposi a la seva supressió, i sol•liciti alternativament la limitació; o quan el Responsable ja no necessiti les dades personals en funció de la seva finalitat, i no obstant això, l´interessat els necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat de dades: Tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d´ús comú i lectura mecànica, i a transmetre´ls a un altre responsable del tractament quan el tractament es realitzi sobre la base del consentiment o sigui necessari per a l´execució d´un contracte, i el tractament s´efectuï per mitjans automatitzats. Aquest dret no podrà afectar en cap cas a aquelles dades inferides o deduïts pel responsable a partir d´altres dades. Per exemple, totes aquelles dades obtingudes mitjançant l´ús d´algorismes per part del responsable.

Dret d´oposició: Podrà oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d´un tractament basat en els interessos legítims del responsable, d´entre altres bases, segons l´article 21 del Reglament General de Protecció de Dades. Igualment, quan el tractament de tals dades tingui per objecte el màrqueting directe, l´interessat podrà oposar-se a tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixen.

Revocació del consentiment: L´interessat, que al seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-ho amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il•licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L´interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l´Autoritat de Control competent.

Quan les dades personals vagin a ser tractats de forma posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà a l´interessat de tal extrem.

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d´índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l´estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l´acció humana o del mitjà físic o natural.

La Web de www.portolimpic.es conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d´interès per als usuaris. “POBASA” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l´usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d´ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: portolimpic@pobasa.es.

“Port Olímpic de Barcelona, S.A.”
Tots els drets reservats

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador/smartphone/tablet de l’usuari en accedir a determinades pàgines web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip, però no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadística. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir dades d’altres cookies. Pot configurar el seu navegador per a que li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix no acceptar cookies, això no impedirà que pugui accedir a la informació de www.portolimpic.es.

“POBASA” utilitza cookies pròpies per gestionar els diferents serveis que ofereix a l’usuari, i en funció de la seva finalitat podem distingir entre:

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades quan l´usuari inicia sessió a l´àrea privada de www.portolimpic.es. Aquesta cookie caduca en finalitzar la sessió, esborrant-se del seu ordinador.

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d´uns minuts a diversos anys.

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l´usuari la navegació a través d´una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d´accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d´una comanda, realitzar la sol•licitud d´inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l´usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d´una sèrie de criteris en el terminal de l´usuari com per exemple serien l´idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, la configuració regional des d´on accedeix al servei, etc.

Cookies d´anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s´utilitza en el mesurament de l´activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l´elaboració de perfils de navegació dels usuaris d´aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d´introduir millores en funció de l´anàlisi de les dades d´ús que fan els usuaris del servei.

Segons el Grup de Treball de l’Article 29, en el seu Dictamen 4/2012, ha interpretat que entre les cookies exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l´article 22.2 de la LSSI, estan les utilitzades per permetre únicament la comunicació entre l´equip de l´usuari i la xarxa, i aquelles utilitzades estrictament per prestar un servei expressament sol•licitat per l´usuari, estant aquelles que tenen per finalitat:

- Cookies de «entrada de l’usuari»
- Cookies d’autenticació o identificació d´usuari (únicament de sessió)
- Cookies de seguretat de l’usuari (Per exemple per detectar intents erronis i reiterats de connexió a un lloc web)
- Cookies de sessió de reproductor multimèdia
- Cookies de sessió per equilibrar la càrrega
- Cookies de personalització de la interfície d´usuari
- Cookies de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials
Les cookies de sessió i d’entrada d’usuari se solen utilitzar per rastrejar les accions de l’usuari en emplenar els formularis en línia a diverses pàgines, o com a cistella de la compra per fer el seguiment dels articles que l’usuari ha seleccionat en prémer un botó.

Si es desactiva l’acceptació de les cookies estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis sol•licitats expressament per l’usuari, no podrà consultar i/o rebre correctament els continguts i serveis de www.portolimpic.es .

“POBASA” també utilitza les cookies analítiques del servei de Google Analytics per a analitzar la nostra pàgina web. Aquestes cookies s’utilitzen per a recollir informació sobre l’ús de la nostra pàgina web per part dels visitants, utilitzant la informació per facilitar i millorar la navegació. La desactivació d’aquestes cookies no afectarà a la funcionalitat de www.portolimpic.es

Google Analytics és l’eina analítica de Google que ajuda a les diferents pàgines webs i als propietaris d’aplicatius a entendre la manera en que els seus visitants interactuen amb aquestes. Es poden usar un conjunt de cookies per a recopilar informació i informar de les estadístiques d’ús de les pàgines web sense identificar personalment als visitants de Google. Més informació sobre les cookies de Google Analytics i informació sobre la privacitat a https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Algunes parts de la Web es poden connectar amb diverses xarxes socials com per exemple Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc., per el que haurà de consultar la política de cookies que aquestes ofereixin en cada cas abans d’utilitzar els seus serveis.

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. A continuació li indiquem els links dels principals navegadors on expliquen com:

- Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies

- Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

- Google Chrome per a Android
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

- Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

- Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042

- Safari per a IOS (iPhone - iPad)
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es

Aquests navegadors estan sotmesos a constants actualitzacions i modificacions, per el que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador actual. També és possible que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços, per el que haurà de consultar l’ajuda del seu navegador per configurar l’ús de cookies.

Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet.

La present Política de Cookies té per finalitat informar-li de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen a www.portolimpic.es. En cas que vulgui més informació sobre l’ús de les cookies podrà sol•licitar-ho per correu electrònic a portolimpic@pobasa.es.

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

El titular d’aquesta website és “Port Olímpic de Barcelona, S.A.”, amb domicili a Edifici de Capitania s/n del Port Olímpic de Barcelona, 08005, Barcelona, amb número de C.I.F.: A 59026120. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en Volum 23519, foli 1 Full B-56892, inscripció 1ª Correu electrònic de contacte portolimpic@pobasa.es.

La informació continguda en www.portolimpic.es, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Port Olímpic de Barcelona, S.A.” (des d’ara “POBASA”) dins l’àmbit de l’àmbit de la navegació i de la prestació de serveis d’amarrador.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.portolimpic.es implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textes, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.portolimpic.es estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel•lectual i industrial a favor de “POBASA” i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “POBASA” de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel•lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il•lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservats per “POBASA”.

“POBASA” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per el correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “POBASA”. No obstant, es comunica que, en el cas de que “POBASA” sol•liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i a altre normativa d’aplicació.

Les Dades Personals que recull “POBASA” en els diferents tipus de formularis, seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol•licitud realitzada per l´interessat, així com per al manteniment de la relació que si escau s´estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar. També seran tractats amb la finalitat d´oferir-li béns i serveis relacionats amb el formulari emplenat, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles.

Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d´accedir a la nostra “Política de Privacitat”

“POBASA” ha pres les mesures d´índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l´estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l´acció humana o del mitjà físic o natural.

REGISTRE I CONTRASENYES D’ ACCÉS

“POBASA” proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, la qual és única, personal e intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la Web.

L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol•licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstancia que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

“POBASA” es reserva el dret a anul•lar discrecionalment l’accés d’algun usuari quan concorren circumstancies de les quals es puguin presumir utilitzacions il•lícites.

L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l’ús de diferents serveis i productes a què s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari.

DADES EN XARXES SOCIALS

“POBASA” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per tant em d’advertir al usuari que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vistos per tots aquells usuaris que interactuïn o consultin amb aquests perfils, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de “POBASA” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en la pàgina oficial de “POBASA” en alguna de les xarxes socials, serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

“POBASA” només es responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat y tractament de les dades conforme la legislació vigent, respecte a les dades recollides directament del usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte als tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT

“POBASA” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “POBASA” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “POBASA” conte enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “POBASA” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“POBASA” no es fa responsable de l´incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.portolimpic.es i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

“POBASA” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol•licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “POBASA”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts de informació que poguessin ser del seu interès.

“POBASA” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol•licitem la col•laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic portolimpic@pobasa.es.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la Web www.portolimpic.es.

POLITICA DE PRIVACITAT

Les Dades de Caràcter Personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

“POBASA” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“POBASA” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

“Port Olímpic de Barcelona, S.A.”
Tots els drets reservats